หนังสือ พิชิตสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ฉบับสอบได้จริง

338฿

คำอธิบาย

เตรียมสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ครอบคลุมตำรวจภูธร 1-9, ตำรวจตระเวนชายแดน และตำรวจนครบาล

หนังสือเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ทั้งนายเรียนนายสิบตำรวจภูธร 1-9, ตำรวจตระเวนชายแดน และตำรวจนครบาล ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกรายวิชา ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

มีแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด เรียบเรียงโดยผู้เขียนที่มีลูกศิษย์สอบได้ตำรวจมากกว่า 1,000 คน

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้
 
1. ครบคลุมเนื้อหาทุกวิชาที่ต้องสอบข้อเขียน

2. มีแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ
3. เรียบเรียงโดยผู้เขียนที่มีลูกศิษย์สอบได้ตำรวจมากกว่า 1,000 คน

 • สารบัญ
 • ตำรวจตำรวจการสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
  บทที่ 1 ความสามารถทั่วไป
  พื้นฐานคณิตศาสตร์ควรรู้
  การเปรียบเทียบมาตราส่วนที่สำคัญ
  สูตรคำนวณหาสัดส่วน อัตราส่วน พื้นที่ และปริมาตรต่างๆ
  สูตรคำนวณหาระยะทาง (Distance), อัตราเร็ว (Speed) และเวลา (Time)
  หลักการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
  อนุกรม
  อนุกรมตัวเลขเรียงลำดับเพียงชุดเดียว
  อนุกรมเลขเรียงลำดับมากกว่าหนึ่งชุด
  ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ และสถิติข้อมูล
  อุปมา-อุปไมย
  สรุปลักษณะความสัมพันธ์ของโจทย์อุปมา อุปไมย
  สรุปเหตุผล
  เงื่อนไขสัญลักษณ์

  บทที่ 2 ภาษาไทย

  สูตรที่ 1 : อักษรสามหมู่และการผันวรรณยุกต์
  สูตรที่ 2 : สระเดี่ยว สระประสม
  1. สระเดี่ยว หรือสระแท้
  2. สระประสม หรือสระเลื่อน
  3. สระเกิน
  สูตรที่ 3 : การสะกดคำ
  สูตรที่ 4 : การอ่านคำให้ถูกต้อง
  สูตรที่ 5 : การจำแนกคำ
  สูตรที่ 6 : ฟันธงคำสมาส คำสนธิ
  สูตรที่ 7 : ชนิดของคำ
  1. คำนาม
  2. คำสรรพนาม
  3. คำกริยา
  4. คำวิเศษณ์
  5. คำสันธาน
  6. คำอุทาน
  7. คำบุพบท
  8. คำอื่นๆ ที่ควรรู้
  สูตรที่ 8 : คำเป็น คำตาย คำครุ คำลหุ คำไวพจน์ คำพ้อง
  สูตรคำเป็น คำตาย
  สูตรคำครุ คำลหุ
  สูตรคำไวพจน์
  สูตรคำพ้อง
  สูตรที่ 9 : คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
  สูตรที่ 10 : เครื่องหมายที่ควรรู้
  สูตรที่ 11 : การอ่านวัน เดือน ปี ทางจันทรคติ
  สูตรที่ 12 : คำราชาศัพท์
  คำราชาศัพท์ในหมวดต่างๆ ที่ควรรู้
  คำราชาศัพท์ที่ใช้เป็นคำสรรพนาม
  คำราชาศัพท์ที่ใช้เป็นคำกริยา
  คำสุภาพที่ควรรู้
  สูตรที่ 13 : สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ที่ควรรู้
  สูตรที่ 14 : ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน
  1. ประโยคความเดียว
  2. ประโยคความรวม
  3. ประโยคความซ้อน
  สูตรที่ 15 : ประโยคบกพร่อง
  สรุปสาระสำคัญประโยคบกพร่องแต่ละประเภท
  สูตรที่ 16 : การเรียงลำดับประโยค
  สูตรที่ 17 : โวหารในภาษาไทย
  บรรยายโวหาร
  พรรณนาโวหาร
  อุปมาโวหาร
  สาธกโวหาร
  เทศนาโวหาร
  สูตรที่ 18 : ความเข้าใจสอดคล้องกับไม่สอดคล้อง
  สูตรที่ 19 : ความงามในภาษา
  สูตรที่ 20 : บทความสั้น บทความยาว
  หลักการทำข้อสอบกรณีบทความยาว
  หลักการทำกรณีบทความสั้นๆ
  หลักการตอบคำถาม
  สรุปเทคนิค “บทความสั้น บทความยาว” ให้ดูกลุ่มคำที่สำคัญดังนี้บทที่ 3 ภาษาอังกฤษ
  การใช้ Article
  การใช้ Nouns Types – ชนิดของคำนาม
  การใช้ much, many; how much, how many, more
  การใช้ Verb to be
  การใช้ Adverb
  การใช้ Verb to have
  การใช้ Adjective
  Tense
  Present Tense
  Past Tense
  Future Tense
  สรุปการใช้ Tense ทั้ง 12 Tense
  กริยาที่ใช้บ่อยๆบทที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สรุปสาระสำคัญสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  ข้อควรรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

  บทที่ 5 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
  แจ้งเกิด
  บ้านและทะเบียนบ้าน
  เจ้าบ้านและการมอบหมาย
  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
  การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร
  แจ้งตาย
  การย้ายที่อยู่
  ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร
  สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
  พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
  พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
  พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
  สรุปสาระสำคัญเพื่อเสริมความจำ ความเข้าใจและเตรียมสอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  สรุปสาระสำคัญเพื่อเสริมความจำ ความเข้าใจและเตรียมสอบ
  สาระสำคัญภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  บทที่ 6 สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม และความรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  ธรรมะที่ควรรู้
  หลักธรรมคำสอนของศาสนาอื่นๆ ที่สำคัญ
  หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
  หลักธรรมของศาสนาคริสต์
  หลักธรรมของศาสนาอิสลาม
  หลักคุณธรรมที่ควรรู้
  วันสำคัญของชาติไทยและวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน
  เรื่องน่ารู้ของประเทศในอาเซียน

  บทที่ 7 แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  การคำนวณพื้นฐาน
  ร้อยละและเปอร์เซ็นต์
  เทียบบัญญัติไตรยางศ์
  แก้สมการและอสมการ
  เซต
  ตรรกศาสตร์
  สดมภ์
  สถิติพื้นฐาน
  ตาราง
  กราฟ
  การหาค่ากลาง
  การวัดการกระจาย
  การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ เงื่อนไขภาษา อุปมาอุปไมย
  การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
  เงื่อนไขภาษา
  อุปมา อุปไมย
  เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  การคำนวณพื้นฐาน
  ร้อยละและเปอร์เซ็นต์
  เทียบบัญญัติไตรยางศ์
  แก้สมการและอสมการ
  เซต
  ตรรกศาสตร์
  สดมภ์
  สถิติพื้นฐาน
  ตาราง
  กราฟ
  การหาค่ากลาง
  การวัดการกระจาย
  เฉลยการวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ เงื่อนไขภาษา อุปมาอุปไมย
  การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
  เงื่อนไขภาษา
  อุปมา อุปไมย

  บทที่ 8 แนวข้อสอบภาษาไทย
  เฉลยแนวข้อสอบภาษาไทย

  บทที่ 9 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
  เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

  บทที่ 10 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เฉลยแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  บทที่ 11 แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
  เฉลยแนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

  บทที่ 12 แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  เฉลยแนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg