คู่มือสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2537

* แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* นโยบายรัฐบาล

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์

* การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ

* การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

* รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

* การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์

* ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

* แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

* แนวข้อสอบโครงสร้างและไวยากรณ์

* แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)