คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปี 64 BC-36446

270฿

รหัสสินค้า: KP-36446 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปี 64 BC-36446 รูปเล่ม:เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

* ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* การพัฒนาระบบราชการ

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* การบริหารผลการปฏิบัติงาน

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

* การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ

* การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

* การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลัง

* ระบบบำเหน็จบำนาญ

* การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

* เจาะข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1

* เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2