หนังสือ ติวเข้มสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน

437฿

คำอธิบาย

– คู่มือเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ในสังกัด สพฐ. ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหมวดการสอบ ได้แก่ ความรอบรู้, ความสามารถทั่วไป คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา รวมทั้งแนวข้อสอบที่คัดพิเศษสำหรับผู้อ่าน โดยเน้นข้อสอบที่ออกบ่อยและข้อสอบใหม่ๆ

– ตรงตามหลักสูตรการสอบ ของ กศจ. ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทั้งในรอบทั่วไปและกรณีพิเศษแนวข้อสอบทุกหมวดวิชา ทั้ง ภาค ก และ ข ครบสมบูรณ์ ใน 1 เล่ม

 • สารบัญ
 • หมวดที่ 1 ความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
  หมวดที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
  หมวดที่ 3 ความสามารถทั่วไป
  ติวเข้มสอบครูผู้ช่วย ภาค ข
  บทที่ 1 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  เฉลย บทที่ 1 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  บทที่ 2 แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  เฉลย บทที่ 2 แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  บทที่ 3 แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เฉลย บทที่ 3 แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  บทที่ 4 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน เฉลย บทที่ 4 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
  บทที่ 5 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน เฉลย บทที่ 5 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
  บทที่ 6 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา เฉลย บทที่ 6 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
  บทที่ 7 แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เฉลย บทที่ 7 แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  บทที่ 8 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา เฉลย บทที่ 8 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
  บทที่ 9 แนวข้อสอบลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง เฉลย บทที่ 9 แนวข้อสอบลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg