หนังสือ Easy Note สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100

198฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ ตามขอบเขตการสอบที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 63

ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน – คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)

โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ไดอะแกรมและสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อย

สรุปข้อมูลหนังสือเล่มนี้
1. เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น
2. อธิบายด้วยภาพและไดอะแกรมที่เข้าใจง่าย
3. ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ

 

 • สารบัญ
 • 1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
  1.1การสะกดคำ
  1.2การอ่านคำ
  1.3การสังเกตประโยคบกพร่อง
  1.4การเรียงประโยค
  1.5การอ่านบทความ2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
  2.1 การอุปมาอุปไมย
  2.2 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
  2.3 การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
  2.4 การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  3.1อนุกรม
  3.2พื้นฐานคณิตศาสตร์
  3.3การวิเคราะห์ตารางข้อมูล
  3.4สดมภ์

  4. ภาษาอังกฤษ
  4.1Part of Speech (ชนิดของคำ)
  4.2Article (คำนำหน้าคำนาม)
  4.3Tense
  4.4If – Clause
  4.5Comparison

  5.ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  5.1ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินž
  5.2หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  5.3วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  5.4หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg