ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มี.ค. -29 มี.ค. 2564 รวม 37 อัตรา,

“ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มี.ค. -29 มี.ค. 2564 รวม 37 อัตรา,

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบลัดเลือกบุคคลพลเรือน

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อจ้างปฏิบัติงาน ณ ศรชล.(ส่วนกลาง) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ (นักจัดการงานทั่วไป)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 26 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ(นักจัดการงานทั่วไป),เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 29 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 9 มี.ค. 2564

สอบวันที่: 9 มี.ค. 2564

ประกาศผลสอบ: 9 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล