คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

* ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* ความรู้ด้านงบประมาณและการจำแนกประเภทรายจ่าย

* หลักการบัญชีทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี

* การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน

* ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

* แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

* แนวข้อสอบบัญชี