คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 64 BC-36415

270฿

รหัสสินค้า: KP-36415 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 64 BC-36415 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม

* สรุปข่าวการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

* แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน

* แนวข้อสอบ แนวข้อสอบงานบริหารเอกสาร