คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

* ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

* การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์

* ความรู้ด้านการวางแผน

* การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ

* การติดตามประเมินผล

* การบริหารความเสี่ยง

* ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์