คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

* พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

* ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับ และศูนย์ฝึกและ อบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547

* ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามในสถานที่ควบคุม พ.ศ.2556

* ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

* จรรยาบรรณวิชาชีพครู

* แนวข้อสอบเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู

* การวัดและประเมินผลการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

* การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน

* แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

* จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาศึกษาและจิตวิทยาให้คำปรึกษา

* แนวข้อสอบจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาศึกษาและจิตวิทยาให้คำปรึกษา