คู่มือสอบเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC-36316

270฿

รหัสสินค้า: KP-36316 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC-36316 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2546

* พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550

* การติดตั้งระบบประปา

* การซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา

* การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา

* การควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปา

* การพัฒนาระบบการจัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

* ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและการใช้งาน

* ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประปา

* ความรู้เกี่ยวกับการขอติดตั้งประปา

* แนวข้อสอบ งานประปา ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ งานประปา ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ งานประปา ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ งานประปา ชุดที่ 4.