คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 64

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่องๆ

* งานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word

* แนวข้อสอบ Microsoft Word

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

* แนวข้อสอบ Microsoft Excel

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Access

* เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

* การจัดการหลักสูตรการศึกษา

* แนวข้อสอบ หลักสูตรการศึกษา

* การวิจัยทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์