คู่มือสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2559

* ความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว

* ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

* การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย

* นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโครงการ การสำรวจ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว

* การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว

* การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว

* กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว

* พัฒนาการท่องเที่ยวเมือง และการกำหนดมาตรฐานท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ

* การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว

* การพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง และการกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ

* การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว

* แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 5.