รวมข้อสอบนิติ LAW 3002 (LAW 3102) กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทและบริษัทมหาชน จำกัด 59.00 ฿

59฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบนิติ LAW 3002  (LAW 3102) กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทและบริษัทมหาชน จำกัด

ประกอบด้วย
– รวมข้อสอบ ปี 2555-2562
– เฉลยธงคำตอบแบบกระชับ
– เป็นชีทเล่มเย็บแม็ก