MGT3301 / GM302 เฉลยการจัดการพัสดุ

70฿

คำอธิบาย

เฉลยภาคล่าสุด ตัวอย่างข้อสอบ 3 ชุด
แนวข้อสอบ ปรนัย ข้อสอบมี 100 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
จัดทำโดย… สถาบันติว เป็ดน้อยและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg