คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BฺB-157

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BฺB-157 รูปเล่ม:เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

* พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

* พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

* พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ

* เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย

* แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และการสังคมสงเคราะห์

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

* แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์