คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC-36224

270฿

รหัสสินค้า: KP-36224 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC-36224 รูปเล่ม:เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* การส่งเสริมสุขภาพ

* การเฝ้าระวังโรค

* บริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข

* การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข

* การมีส่วนร่วมของประชาชน

* ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน

* แนวข้อสอบหลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น

* แนวข้อสอบโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมและ หลักการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

* แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.