คู่มือสอบเจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC-36170

270฿

รหัสสินค้า: KP-36170 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC-36170 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 2.

* ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545

* กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2547

* กฎกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548

* กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533

* ความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า-ออก การแจ้งเกิด การแจ้งตาย

* ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

* ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2554

* ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนทั่วไป การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม

* ความรู้ด้านงานทะเบียนปกครอง การจดทะเบียนพินัยกรรม การจดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม การจดทะเบียนพาณิชย์

* แนวข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม

* แนวข้อสอบ ทะเบียนมูลนิธิ

* แนวข้อสอบ ทะเบียนสมาคม

* ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. 2545

* แนวข้อสอบประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. 2545