คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สมอ.ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สมอ.ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปช้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

* พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* การบริหารจัดการองค์กร

* แนวข้อสอบงานเลขานุการ

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์