คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส. ปี 64 BC- 36125

290฿

รหัสสินค้า: KP- 36125 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส. ปี 64 BC- 36125 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

* พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545

* ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2545

* ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่พยาน ในคดียาเสพติด พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นโยบายด้านยาเสพติด

* พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

* ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน /โครงการ

* การติดตามและประเมินผล

* ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ

* แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2563-2565และแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2564

* แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2563-2565และแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2564

* แนวข้อสอบ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.