สรุป LIS1003 / IS103 การใช้ห้องสมุด 43฿

43฿

คำอธิบาย

LIS1003 / IS103 สรุปการใช้ห้องสมุด     เนื้อหาประกอบด้วย ตอนที่ 1 แหล่งค้นคว้าเพื่อการศึกษา บทนำ สารสนเทศกับพัฒนาการของห้องสมุด บทที่ 1 การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า บทที่ 2 แหล่งบริการสารสนเทศ บทที่ 3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตอนที่ 2 ทรัพยาการสารสนเทศ บทที่ 4 ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด บทที่ 5 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง ตอนที่ 3 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ บทที่ 6 ระบบการจัดเก็บทรัพยาการสารสนเทศที่เป็นหนังสือ บทที่ 7 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือ ตอนที่ 4 เครื่องมือเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด บทที่ 8 บัตรรายการ บทที่ 9 การใช้บัญชีหัวเรืองเพื่อค้นหาสารสนเทศ ตอนที่ 5 การค้นคว้าและการทำรายงาน บทที่ 10 การทำรายงาน บทที่ 11 การจัดรูปเล่มของรายงาน บทส่งท้าย สารสนเทศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากล LIS1003  หรือ IS 103 เดิม ลักษณะพิเศษของสรุปวิชานี้ คือ ตรงมีเครื่องหมาย

* นั้น มักเป็นส่วนที่ออกข้อสอบอยู่เสมอ มีทั้งหมด 77 หน้า สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*

*

*

*

*

* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg