HIS1001 / HI101 เฉลยอารยธรรมตะวันตก 58฿

58฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/62 :S/61 : 1/61 : 1/60 :1/59
เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 120 ข้อ อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มปัจจุบัน และแจ้งหน้าที่ใช้

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

*

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg