สรุป HIS1201 / HI121 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย 72฿

72฿

คำอธิบาย

HIS1201 / HI121 สรุปพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
เนื้อหาประกอบด้วย บทนำ ภูมิหลังทางประวิติศาสตร์ของอาณาจักรไทยในสมัยต่าง ๆ ตอนที่ 1 การปกครองของไทย บทที่ 1 การปกครองของสุโขทัยและล้านนา บทที่ 2 การปกครองของอยุธยา บทที่ 3 การปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 2 ลักษณะสังคมไทย บทที่ 1 สังคมไทยของสุโขทัยและล้านนา บทที่ 2 สังคมไทยของอยุธยา บทที่ 3 สังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 3 เศรษฐกิจไทย  เรื่องนำ บทที่ 1 เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย บทที่ 2 เศรษฐกิจสมัยอยุธยา
บทที่ 3 เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 4 ศาสนาและประเพณีไทย บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 พระพุทธศาสนาในอาณาจักรไทย บทที่ 3 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อสถาบันหลักของไทย
บทที่ 4 ศาสนาอื่นๆที่คนไทยนับถือ
บทที่ 5 ประเพณีไทย ตอนที่ 5 ศิลปกรรมไทย  สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*

*

*

*

*

* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg