สรุป ACC1101 / AC101 หลักการบัญชี 1

42฿

คำอธิบาย

ACC1101 / AC101 สรุปหลักการบัญชี 1   เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 วิวัฒนาการทางการบัญชี บทที่ 2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี บทที่ 3 ความหมายและรูปแบบของงบการเงิน บทที่ 4 การวิเคราะห์รายการค้า บทที่ 5 การบันทึกบัญชีของกิจการขายบริการ บทที่ 6 การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่าย สินค้า บทที่ 7 รายการปรับปรุงและปิดบัญชี บทที่ 8 สมุดรายวันเฉพาะ บทที่ 9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg