ตำราเรียน ม. ราม BIO1105 (BI115) 63047 หลักชีววิทยา

66฿

คำอธิบาย

ตำราเรียน ม. ราม BIO1105 (BI115) 63047 หลักชีววิทยา ประกอบด้วย บทที่ 1 เคมีของสิ่งมีชีวิต บทที่ 2 เอนไซม์ บทที่ 3 เมแทบอลิซึม บทที่ 4 จุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะของสิ่งมีชีวิต บทที่ 5 เซลล์และการแบ่งเซลล์ บทที่ 6 การแลกเปลี่ยนสารเข้าและออกจากเซลล์บทที่ 7 เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ บทที่ 8 การสืบพันธุ์และการเจริญ บทที่ 9 พันธุกรรม บทที่ 10 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต บทที่ 11 การรักษาสภาวะสมดุล บทที่ 12 การจัดจำแนกสิ่งที่มีชีวิต อาณาจักรโมนีราและโพรทิสตา บทที่ 13 อาณาจักรพืช บทที่ 14 อาณาจักรสัตว์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg