ตำราเรียน ม.ราม AN353 (ANT3053) สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

คำอธิบาย

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 2 ภาค 12 บทดังนี้

บทที่ 1 บทนำ
ภาคที่ 1 การเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่
บทที่ 2 เกาหลีใต้ยุคใหม่
บทที่ 3 ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 4 ยุคแห่งการปฏิรูป
บทที่ 5 ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ไข
บทที่ 6 การเมืองและเศรษฐกิจ ปี 2000
ภาคที่ 2 วัฒนธรรมเกาหลี
บทที่ 7 ตลาดในเกาหลี
บทที่ 8 อาหารเกาหลี
บทที่ 9 อาหารกิมจิ
บทที่ 10 วัฒนธรรมและเครื่องดื่มประกอบแอลกอฮอล์
ภาคที่ 3 คนแลัสังคมเกาหลี
บทที่ 11 คนเกาหลี : มุมมองจากคนเกาหลี
บทที่ 12 คนเกาหลีในสายตาของชาวต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg