ตำราเรียน BAP3103 (APR3107) 61060 การสื่อสารองค์การ

195฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารองค์การ

บทที่ 1 การสื่อสารองค์การ

บทที่ 2 การสื่อสารของมนุษย์

ส่วนที่ 2 หลักการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์การ

บทที่ 3 อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และการโฆษณษองค์การ

บทที่ 4 บรรยากาศการสื่อสารในองค์การ

บทที่ 5 ทฤษฎีองค์การ

บทที่ 5 ภาวะผู้นำ

บทที่ 7 การบริหารความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทที่ 8 ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

บทที่ 9 การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม

บทที่ 10 การสื่อสารในภาวะวิกฤติ

ส่วนที่ 3 การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การ

บทที่ 11 การสื่อสาารภายในองค์การ

ส่วนที่ 4 การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ

บทที่ 12 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

บทที่ 13 สื่อมวลชนสัมพันธ์

บทที่ 14 นักลงทุนสัมพันธ์

บทที่ 15 ลูกค้าสัมพันธ์

บทที่ 16 รัฐสัมพันธ์

บทที่ 17 ชุมชนสัมพันธ์

ส่วนที่ 5 จริยธรรมในการสื่อสารองค์การ

บทที่ 18 ริยธรรมในการสื่อรองค์การ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg