คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน ปี 64 รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน

* พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.2544

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* ทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

* ความรู้ด้านการขนส่งทางอากาศ

* แนวข้อสอบรวม

* แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน