คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปี 64 รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* การบริหารงบประมาณ

* การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* การบริหารจัดการองค์กร

* แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล

* แนวข้อสอบงานเลขานุการ

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบงานพัสดุ

* แนวข้อสอบงานการเงินและบัญชี

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์