คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ปี 64 รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* หลักการบัญชีเบื้องต้น

* แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 5.