HIS1001 / HI101 เฉลยอารยธรรมตะวันตก

58฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/62 :  S/61 : 1/61 : 1/60 :1/59
เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด
ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 120 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มปัจจุบัน และแจ้งหน้าที่ใช้
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg