คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

* ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและองค์กรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

* พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

* พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2542

* พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 พ.ศ.2559

* การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

* แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ

* แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า

* ข้อสอบอัตนัยเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจ

* แนวข้อสอบอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

* การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบการอ่านบทความ(Reading Comprehension)

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์