ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 ม.ค. 2564 ตาก

“ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 ม.ค. 2564 ตาก

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดตาก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารง

ด้วยจังหวัดตากประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (๑๐%) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน และส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ และคำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๒๙๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นายช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ตาก (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ :ตนเอง

ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารทั่วไป

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ๙/๗๐ ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 – 26 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์