คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานตรัง กรมท่าอากาศยาน ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานตรัง กรมท่าอากาศยาน ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับท่าอากาศยานตรัง

* พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

* แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

* ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 28 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

* ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดรายการวัตถุต้องห้ามซึ่งห้ามนำเข้าไป ในเขตหวงห้ามของสนามบินและนำขึ้นบนอากาศยาน พ.ศ. 2563

* ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน หรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562

* ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับรองพนักงานตรวจค้น พ.ศ. 2561

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน

* มาตรการเรื่องของเหลวและการตรวจค้น

* ทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และ สถานการณ์ปัจจุบัน

* แนว ถาม – ตอบ

* แนวข้อสอบรวม

* แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน