คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมสหกรณ์  ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

* พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

* การเขียนข่าว บทความ บทบรรยายสรุป การจัดเตรียมแถลงข่าว

* การศึกษาวิเคราะห์และการวางแผนงาน การประสาน

* การรวบรวมข้อมูล การดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.