คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง   ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุข

* แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

* แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* ระบบการจัดเก็บเอกสาร

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้ด้านงานพัสดุ

* ความรู้ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ

* แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบ งานธุรการ