คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษ๋ฏร์ธานี  ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษ๋ฏร์ธานีปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

* แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

* แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

* แนวข้อสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ คำนวณ

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน

* การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

* การประเมินเทียบระดับ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560

* การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

* การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต/การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียง

* แนวข้อสอบการจัดทำรายงานการวิจัยทางการศึกษา

* การจัดทำแผนงานปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ

* การจัดทำระบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

* แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร

* แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผล

* แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป