คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง

* พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558

* ความรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง

* ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ

* ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์

* คอนกรีตเทคโนโลยี

* การสำรวจและการเขียนแบบ

* การบริหารจัดการงานก่อสร้าง

* การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

* การตรวจงานก่อสร้าง

* กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง

* การปฏิบัติงานก่อสร้าง

* จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

* แนวข้อสอบ การสำรวจ

* แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง

* แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ

* แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง

* แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

* รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา