คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมการข้าว ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมการข้าว ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านการเกษตรทั่วไป

* การใช้และจัดการพื้นที่ทางการเกษตร

* การขยายพันธุ์พืช

* การปรับปรุงพันธุ์พืช

* เครื่องจักรเครื่องมือการเกษตร

* การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร

* ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

* ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

* แนวข้อสอบ เกษตร ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ เกษตร ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ เกษตร ชุดที่ 3.