คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ ท่าอากาศยานสกลนคร ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ ท่าอากาศยานสกลนคร ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบความสามารถทั่วไปความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

* การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)                                  และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ

* จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน

* แนวข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป