คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

* ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานการเงิน

* ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ

* ความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี

* ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบการเงินและการบัญชี

* แนวข้อสอบงานพัสดุ

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2