คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)กรมราชทัณฑ์ ปี 63 BC-35739

270฿

รหัสสินค้า: KP-35739 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)กรมราชทัณฑ์ ปี 63 BC-35739 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

* กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553)ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479

* กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2558)ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479

* พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482

* ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 1.  

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 2.

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

* เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับข้องกับกรมราชทัณฑ์

* มาตรการควบคุมผู้ต้องขังกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

* ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรม และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง

* ความรู้ด้านการบริหารงานราชทัณฑ์

* การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังไทยตามแนวทางสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การ สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

* แนวข้อสอบ หลักการบริหารงานราชทัณฑ์

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

* รวมแนวข้อสอบ

* แนวข้อสอบ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านกฏหมาย

* แนวข้อสอบพิเศษเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ ถาม-ตอบ

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์

* แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์