คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน

*ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2542

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุพ.ศ. 2552

*ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา ชุดที่ 2.

*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562

*ความรู้ด้านการตลาด

*แนวข้อสอบด้านการตลาด

*ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์

*แนวข้อสอบความรู้เศรษฐศาสตร์