คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
*พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านกฎหมายปกครอง
*แนวข้อสอบ (นิติกรรมและสัญญา)
*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน