คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

*ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

*ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

*นโยบายรัฐบาล

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน

*การจัดทำยุทธศาสตร์

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์

*การวางแผน

*การจัดทำแผนงานและ โครงการ

*การบริหารแผนงานและโครงการ

*การวิเคราะห์โครงการ

*การติดตามและประเมินผล

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.