คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อนฉ
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                       
*พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                           
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปและอุปกรณ์                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์Mobile Application                                               
*การวิเคราะห์ ออกแบบ การพัฒนา การดูแลการบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล      
*ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)                                                  
*ระบบปฏิบัติการ (Operating system)                                                                                
*ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data communication system)                                                             
*ระบบ Mobile Application ตามมาตรฐานสากลแนวทางการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล                                                                                                      
*การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Deep Learning)              
*การบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                                                             
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                               
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                               
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                               
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                               
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                               
*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน