คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 63 BC-35661

280฿

รหัสสินค้า: KP-35661 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 63 BC-35661 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                           
*แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข                                                                           
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                 
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                          
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560              
*กฏกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                          
*แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                   
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523                                                                 
*ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. 2526                                                                                                        
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                                  
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                     
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                  
*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                         
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562            
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                              
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                        
*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562         
* แนวข้อสอบพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                              
*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ