คู่มือเตรียมสอบ ครู กศน. ตำบล สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ครู กศน. ตำบล สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                   
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540                                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                      
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)                                                      
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                          
*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                      
*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         
*วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)                                                                                   
*กระบวนการจัดการเรียนรู้                                                                                             
*ภารกิจ กศน.ตำบล บทบาท หน้าที่และภาระ ของครู กศน. ตำบล                                                
*การบริหารจัดการฐานฐานข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน การจัดการเรียนรู้ การสื่อสารการประสานงาน    
*การพัฒนาหลักสูตร                                                                                                    
*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                      
*การศึกษาวิเคราะห์และวิจัยผลงาน                                                                                   
*สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                 
*การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                
*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                             
*การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต/การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                   
*การวัดและประเมินผล                                                                                               
*การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน               
*แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                          
*แนวข้อสอบ การทำจัดแผนงาน /โครงการ                                                                     
*แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                
*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา