คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*
*วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล   
*แนวข้อสอบการสรุปความ 
*แนวข้อสอบการวิเคราะห์สรุปเหตุผล                                                                             
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                     
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    
*โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0                                                                                    
*
*วิชาภาษาไทย
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                  
*
*วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                   
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562                     
*พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558               
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                              
*
*ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                                
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                
*แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป                                                                                     
*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานธุรการ