คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก  ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                            
*พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                                                        
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                                                                     
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                                                        
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                           
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน,ข้อบังคับกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553          
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                             
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                            
*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                                                            
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานธุรการ